Elektroninė sutartis

Paslaugų NAUDOTOJAS, prisijungdamas prie sendinn.lt el. naujienlaiškių valdymo sistemos, kurią valdo UAB "ID forty six" (toliau - BENDROVĖ), abi kartu - ŠALYS, aiškiai susitaria, kad:

  • NAUDOTOJAS yra elektroninių naujienlaiškių reklamos (tiesioginės rinkodaros) skleidėjas;
  • NAUDOTOJAS yra visų NAUDODOJO profilyje esančių adresatų asmens duomenų valdytojas ir tvarkytojas;
  • NAUDOTOJAS, naudodamasis BENDROVĖS paslaugomis, įsipareigoja laikytis LR elektroninių ryšių įstatymo, reklamos įstatymo, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, BDAR bei kitų LR teisės aktų nuostatų;
  • NAUDOTOJAS prisiima visą atsakomybę už galimus minėtų teisės aktų pažeidimus naudojantis BENDROVĖS paslaugomis;
  • ŠALYS aiškiai susitaria, kad NAUDOTOJAS yra pilnai atsakingas ir įsipareigoja pilnai įvykdyti Lietuvos Respublikos Valstybės institucijų skiriamas sankcijas už įvykdytus teisės aktų pažeidimus naudojantis BENDROVĖS elektronine sistema bei pilnai padengti duomenų subjekto nuostolius;
  • Esant duomenų subjekto skundui, NAUDOTOJAS privalo įrodyti asmens duomenų naudojimo teisėtumą. Jeigu NAUDOTOJAS neįrodo, kad asmens duomenys naudojami teisėtai, ŠALYS aiškiai susitaria, kad NAUDOTOJAS pilnai atsako už padarytą pažeidimą;
  • Bet kokie raštiški susitarimai sudaryti tarp BENDROVĖS ir NAUDOTOJO nepanaikina aukščiau išdėstytos atsakomybės.

Paslaugų NAUDOTOJAS už naujienlaiškių siuntimo paslaugas apmoka pagal BENDROVĖS išrašytą sąskaitą.

Įsigyjant naujienlaiškių paslaugas kreditais, laiškų kreditai galioja vienerius kalendorinius metus nuo įsigyjimo datos.


El. laiškų siuntimo politika

El. naujienlaiškius NAUDOTOJAS gali siųsti tik tiems gavėjams (asmenims), kurie yra iš anksto davę sutikimą gauti informaciją / reklamą elektroniniais laiškais iš NAUDOTOJO šiais būdais:

  • Naujienlaiškio prenumeratos forma NAUDOTOJO valdomame interneto portale ar viešoje paskyroje;
  • Vartotojų registracijos (anketos) forma interneto portale su galimybe išreikšti sutikimą gauti tiesioginę rinkodarą el. paštu;
  • Asmens raštiškas sutikimas gauti tiesioginę rinkodarą elektroninėmis priemonėmis (užpildant anketą / sutikimą raštu).

Visais atvejais NAUDOTOJAS privalo būti įsitikinęs, kad būtent tas asmuo davė sutikimą gauti tiesioginę reklamą, kuriam siunčiama reklama.

NAUDOTOJAS neturi teisės siųsti elektroninių naujienlaiškių asmenims, iš anksto nedavusiems sutikimo gauti naujienlaiškius, taip pat tiems asmenims, kurie aiškiai atsisakė NAUDOTOJO el. naujienlaiškių


Atsisakymas

Visi BENDROVĖS sistemoje siunčiami laiškai turi aiškią galimybę atsisakyti siunčiamo naujienlaiškio. NAUDOTOJAS visada privalo įsitikinti, ar atsisakiusiam vartotojui NAUDOTOJO laiškai nėra siunčiami pakartotinai.

Jeigu NAUDOTOJO naujienlaiškių gavėjas atsisako prenumeratos kitais būdais, pvz. informuoja NAUDOTOJĄ tiesiogiai, NAUDOTOJAS nedelsdamas privalo pašalinti gavėjo kontaktinius duomenis iš savo duomenų bazės arba kitaip sustabdyti jo prenumeratą.